Chcesz się uczyć skutecznie? Przejdź na głęboki poziom przetwarzania informacji

efektywna nauka - głęboki poziom przetwarzania informacji

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób się uczyć, aby skuteczniej zapamiętywać i lepiej rozumieć nowo poznawane informacje.

Poznasz cztery poziomy przetwarzania informacji, dzięki czemu zrozumiesz, że samo czytanie, oglądanie wideo czy przeglądanie notatek nie jest efektywną formą nauki.

Dowiesz się, że skuteczna nauka musi być nauką zaangażowaną i opartą na opracowywaniu informacji.

Poznasz szereg technik skutecznego przekształcania i utrwalania informacji, dzięki czemu będziesz się uczyć szybciej i skuteczniej.

W jaki sposób uczysz się teraz?

Bardzo możliwe, że Twój aktualny sposób nauki polega na wielokrotnym czytaniu tego samego rozdziału z książki, albo na kolejnym przeglądaniu notatek, które stworzyłeś podczas lekcji czy wykładu.

Możliwe również, że oglądasz kolejne wideo na YouTube, które omawia zagadnienie, którego chcesz się nauczyć.

Jeśli uczysz się nowych słów lub zwrotów z obcego języka, a Twoja nauka polega tylko na ich powtarzaniu, to również nie jest to skuteczna metoda nauki.

Jest tak dlatego ponieważ wszystkie te sposoby są tzw. pasywnym przetwarzaniem informacji, które nie angażuje w wystarczający sposób Twojego systemu pamięciowego i mózgu do zrozumienia i przyswojenia nowej wiedzy.

Jeśli chcesz trwale coś zapamiętać, zrozumieć, to potrzebujesz podejść do nauki aktywnie. Przejść na tzw. głęboki poziom przetwarzania informacji.

Na czym polega głęboki poziom przetwarzania informacji?

Koncepcja poziomów przetwarzania informacji została zaproponowana w 1972 roku przez psychologów Craika i Lockharta.

W dużym uproszczeniu mówi ona, że informacje są przetwarzane są przez te same struktury mózgu, ale na rożnym poziomie „głębokości”.

Pojęcie głębokości przetwarzania jest metaforą, ale można je zrozumieć jako zakres i intensywność przetwarzania informacji.

Wraz z przechodzeniem na głębsze poziomy przetwarzania informacji wzrasta zarówno liczba, jak i złożoność operacji.

Dokonując bardziej złożonych operacji na informacjach, mocniej angażujemy nasz system pamięciowy i więcej ośrodków w mózgu. Dzięki temu pozostawiamy trwalszy ślad pamięciowy, lepiej zapamiętujemy i rozumiemy informacje. 

Skuteczna nauka - semantyczny poziom przetwarzania informacji

Według tej koncepcji istnieją cztery poziomy przetwarzania informacji:

Poziom pierwszy – sensoryczny

Na pierwszym, najpłytszym poziomie dokonuje się sensoryczna analiza danych.

Na przykład czytając jakiś tekst, rozpoznajesz poszczególne litery. Gdyby ktoś poprosił Cię o wskazanie samogłosek czy spółgłosek to z pewnością mógłbyś je wskazać, tak samo z małymi czy wielkimi literami.

Poziom drugi – fonetyczny

Drugi poziom to analiza fonetyczna(akustyczna).

Kiedy już połączyłeś litery w słowa, to wypowiadasz je teraz w umyśle lub na głos.

Jest to pewien rodzaj automatycznego, wyuczonego, przypisania określonego brzmienia do słowa.

Poziom trzeci – analiza semantyczna

Trzeci poziom to dogłębne rozumienie znaczeń poszczególnych słów czy zdań.

Weźmy sobie za przykład analizę semantyczną pojęcia „wolność”. Może ona obejmować badanie różnych aspektów tego pojęcia, takich jak jego definicja, znaczenie, kontekst i różne perspektywy filozoficzne i kulturalne. Na przykład, można zbadać, jak pojęcie wolności jest rozumiane w różnych systemach politycznych, takich jak demokracja, dyktatura czy anarchia. Można również przyjrzeć się różnym filozoficznym teoriom wolności, takim jak teoria wolnej woli czy determinizm.

Dokonując takiej analizy nie tylko rozpoznajesz litery, słowa i automatycznie wypowiadasz ich dźwięki, ale starasz się wydobywać z pamięci ich znaczenia lub aktywnie poszukujesz tych znaczeń.

Dzięki analizie semantycznej rozpoczynasz proces ucznia się oparty na głębokim zrozumieniu jakieś idei a nie tylko na bezmyślnym przyswojeniu informacji poprzez np. mechaniczne i bezrozumne powtarzanie definicji.

Dwa poprzednie poziomy były czymś w rodzaju automatycznego, bezrefleksyjnego rozpoznawania wyglądu liter czy brzmienia słów, dopiero teraz rozpoczyna się prawdziwa nauka!

Poziom czwarty – autoreferencyjny

Do tych trzech poziomów należy dodać jeszcze jeden, tzw. autoreferencyjny, kiedy informacje odnosimy do naszego 'ja’ i naszej wiedzy na temat danego zagadnienia.

Badania nad pamięcią pokazują, że szczególnie dobrze zapamiętujemy informację, które podczas nauki odnosimy do samych siebie.

Polega to na tym, że w trakcie nauki zastanawiamy się np. jak ja zachowałbym się w tej sytuacji, co ja o tym myślę itd.

Przykładem autoreferencyjnego opracowania pojęcia „wolność” może być esej, w którym przedstawiasz swoją własną teorię wolności, opierając się na różnych filozoficznych koncepcjach i argumentach. Artykuł może zawierać definicję pojęcia „wolność”, omówienie różnych aspektów tego pojęcia, takich jak wolność indywidualna lub polityczna oraz analizę różnych perspektyw filozoficznych dotyczących wolności. Możesz również przedstawić swoje własne propozycje rozwiązań dotyczących problemów związanych z pojęciem „wolności”, opierając się na swoich własnych przemyśleniach i badaniach.

Czas na refleksję

Zatrzymaj się teraz na chwilę. Zastanów się w jaki sposób czytasz, słuchasz informacje, które chcesz przyswoić.

Czy tylko szybko przebiegasz wzrokiem po tekście wypowiadając w umyśle kolejne słowa i zdania?

Jeśli tak to, Twój sposób uczenia się nie jest optymalny.

Jeżeli chcesz usprawnić swój sposób uczenia i przejść na głęboki poziom to poniżej znajdziesz kilka strategii zaczerpniętych z mądrości psychologii poznawczej.

Efektywna nauka - poziomy przetwarzania informacji

Jak się uczyć skutecznie stosując głęboki poziom przetwarzania informacji?

Istnieje wiele form i sposobów na uczynienie nauki bardziej aktywnym procesem. Poniżej znajdziesz kilka z nich, które możesz łatwo wykorzystać podczas nauki.

Zadawaj sobie pytania analityczne i refleksyjne

Zamiast tylko czytać informacje, staraj się analizować, syntezować i oceniać nowo poznane treści. Rozważaj, jak nowa wiedza wpisuje się w Twoje dotychczasowe zrozumienie tematu.

Poniżej kilka przykładów pytań analitycznych i refleksyjnych, które można zastosować do różnych tematów, aby zachęcić umysł do głębokiego przetwarzania informacji:

Historia: Jakie były przyczyny i skutki danego wydarzenia historycznego? Jakie długofalowe zmiany wywołało to wydarzenie w społeczeństwie lub polityce? Jakie są podobieństwa i różnice między tym wydarzeniem a innymi znanymi Ci z historii?

Literatura: Jakie są główne motywy i tematy w danej powieści lub utworze literackim? W jaki sposób te motywy są rozwijane przez autora w tekście? Jakie techniki literackie zostały użyte, aby przekazać te motywy i tematy?

Matematyka: W jaki sposób dany wzór matematyczny lub równanie można zastosować w rzeczywistym kontekście? Jakie są ograniczenia tego wzoru lub równania? Czy istnieją alternatywne metody rozwiązania tego problemu?

Nauki przyrodnicze: Jakie są główne zasady rządzące danym procesem naukowym? Jak te zasady wpływają na zjawiska obserwowane w naturze lub eksperymentach? Jakie są implikacje tego procesu dla innych dziedzin nauki lub technologii?

Filozofia: Jakie są główne argumenty przedstawione przez filozofa na rzecz swojej teorii? Jakie są zalety i wady tych argumentów? W jaki sposób teoria ta wpisuje się w szerszy kontekst filozoficzny i jak można ją porównać z innymi teoriami?

Ekonomia: Jakie są główne determinanty wzrostu gospodarczego w danym kraju? W jaki sposób te determinanty wpływają na poziom życia ludności i rozwój gospodarczy? Jakie polityki rządowe mogą wpłynąć na te determinanty, a co za tym idzie, na wzrost gospodarczy?

Rozwijaj twórcze myślenie

Podczas nauki staraj się być kreatywnym i innowacyjnym. Wymyślaj własne pomysły, rozwiązuj problemy i twórz własne przykłady, które pomogą Ci lepiej zrozumieć materiał.

Oto kilka przykładów pytań, które mogą promować twórcze myślenie w różnych dziedzinach:

Historia: Jakie alternatywne scenariusze mogłyby mieć miejsce, gdyby kluczowe wydarzenie historyczne zakończyło się inaczej? Jakie mogłoby to mieć skutki dla świata i jak różniłyby się od obecnej rzeczywistości?

Literatura: W jaki sposób możesz zmienić punkt widzenia lub inny element fabuły w danej powieści, aby przedstawić zupełnie nową perspektywę na historię? Jakie mogłyby być konsekwencje takiego podejścia dla odbioru utworu?

Matematyka: Wymyśl nowy sposób rozwiązania danego problemu matematycznego, który nie został przedstawiony w podręczniku czy na zajęciach. Jak twoje rozwiązanie porównuje się z innymi metodami pod względem efektywności i praktycznego zastosowania?

Nauki przyrodnicze: Przeanalizuj dany proces naukowy i wyobraź sobie, jak mógłby ewoluować lub zmieniać się pod wpływem hipotetycznych czynników. Jakie nowe wyniki badań naukowych mogłyby wyniknąć z takiej sytuacji?

Filozofia: Stwórz własną teorię filozoficzną, która łączy elementy różnych szkół myślowych. Jakie są zalety i wady twojej teorii, i jak wpisuje się ona w szerszy kontekst filozoficzny?

Ekonomia: Przedstaw innowacyjny pomysł na politykę gospodarczą lub społeczną, który mógłby przyczynić się do rozwiązania istniejącego problemu. Jakie mogą być efekty tej polityki, i jakie przeszkody mogą napotkać jej wprowadzenie?

Ucz się w kontekście

Odnoś nowo zdobytą wiedzę do już posiadanych informacji i doświadczeń. Pomyśl, jak nowe informacje łączą się z tym, co już wiesz, i jak możesz zastosować tę wiedzę w praktyce.

Oto kilka przykładów pytań, które pomogą uczyć się w kontekście w różnych dziedzinach:

Historia: Jak wydarzenia historyczne wpłynęły na współczesne społeczeństwo, politykę lub kulturę? W jaki sposób lekcje z przeszłości można zastosować do obecnych wyzwań lub sytuacji?

Literatura: Jak tematy i motywy z danej powieści lub utworu literackiego odnoszą się do rzeczywistości społecznej czy kulturowej? Czy można zidentyfikować współczesne zjawiska lub wydarzenia, które są reprezentowane w utworze?

Matematyka: Jak można zastosować dany wzór matematyczny lub równanie w codziennym życiu lub w innych dziedzinach nauki? Jak te zastosowania wpływają na nasze zrozumienie świata i jakie problemy można za ich pomocą rozwiązać?

Nauki przyrodnicze: Jak dany proces naukowy wpływa na ekosystem, zdrowie ludzkie, technologię lub inne aspekty życia? Jak można zastosować teoria naukową do rozwiązania konkretnego problemu lub do opracowania innowacyjnych technologii?

Filozofia: W jaki sposób dana teoria filozoficzna może wpłynąć na sposób, w jaki podejmujemy decyzje, rozwiązujemy problemy lub postrzegamy rzeczywistość? Jak teoria ta może być zastosowana w innych dziedzinach nauki, sztuki czy polityki?

Ekonomia: Jak teorie ekonomiczne wpływają na działania rządów, przedsiębiorstw i jednostek? W jakich sytuacjach można zastosować dany model ekonomiczny, aby lepiej zrozumieć procesy gospodarcze i społeczne?

Pisz streszczenia i podsumowania

Pisanie streszczeń jest najbardziej podstawową techniką (ale bardzo skuteczną) głębokiego przetwarzania informacji.

Polega na tworzeniu krótkich notatek, ale własnymi słowami!

Czytasz wybrany fragment ze źródła i zastanawiasz się co było w nim najważniejsze. Następnie zapisujesz swoje przemyślenia.

Przygotowanie takiego streszczenia lub podsumowania, jest już interakcją z informacją na głębszym poziomie.

Zastanawiając się i poświęcając więcej uwagi wybranym fragmentom informacji dajesz również swojemu mózgowi jasny sygnał: TO JEST WAŻNE! – trzeba to zapamiętać.

Listę szczegółowych pytań jakie warto zadawać sobie podczas nauki znajdziesz na końcu tego artykułu.

Tłumacz samemu sobie i skupiaj się na zrozumieniu, a nie tylko na zapamiętywaniu

Dąż do pełnego zrozumienia materiału, zamiast tylko do jego mechanicznego zapamiętywania. Staraj się wyjaśnić sobie sens poznawanych informacji i zrozumieć ich znaczenie w szerszym kontekście.

Na pozór wydaje się to czymś prostym, ale potrzebne jest tu zastosowanie konkretnej metody.

Twoim celem jest dostrzeżenie, na ile zrozumiałeś dane zagadnienie i zidentyfikowanie braków w wiedzy.

Metoda to przypomina trochę dziecięce nieustanne zadawanie pytań „Dlaczego?”

Weźmy na przykład takie zagadnienie jak pierwsza wojna światowa.

Możesz zacząć od zadania sobie pytania „Dlaczego wybuchła wojna?”

I jak najbardziej wyczerpującego wymienienia wszystkich przyczyn.

Następnie możesz zadawać sobie kolejne pytania np.:

 • Dlaczego Niemcy musieli początkowo walczyć na dwóch frontach?
 • Dlaczego Niemcy wspierali rewolucję bolszewicką?
 • Dlaczego Amerykanie dołączyli do wojny? Itd.

Celem jest wydobycie z pamięci jak największej ilości informacji jakie posiadasz na dany temat i zidentyfikowanie luk w wiedzy.

Oczywiście nie należy ograniczać się tylko do pytania 'dlaczego?’

Bardzo pomocne są również pytania:
 • Na czym polega…?
 • Jakie funkcje pełni…?
 • Co to jest…?
 • Co oznacza…?
 • Co może wyjaśnić…?
 • Jaka jest…?
 • Jakie znaczenie…?
 • W jakich obszarach…?
 • Co z tego wynika…?

Tłumacz innym i dyskutuj

Tłumaczenie innym oraz nauczanie, jest kolejną skuteczną formą uczenia się.

Wyjaśniając komuś dany materiał, przekazując to czego się nauczyłeś, automatycznie opracowujesz i rekonstruujesz te informacje na nowy sposób.

Co istotne, do takiego wyjaśniania nie potrzebujesz nawet żywego słuchacza. Możesz to spokojnie robić „na niby”, wyobrażając sobie, że coś komuś tłumaczysz.

Podczas tłumaczenia, będziesz również odkrywał nowe aspekty omawianego materiału.

Pomagając innym zrozumieć jakieś zagadnienie, sam osiągniesz głębsze zrozumienie wyjaśnianego tematu.

Organizuj informacje

Kolejną techniką reinterpretacji jest organizacja poznawanej wiedzy na różne sposoby.

Możesz na przykład porządkować, grupować, tworzyć kategorie i mapy myśli

Wyobraź sobie, że musisz zapamiętać długą listę zwierząt: krokodyl, struś, koń, bocian, jaszczurka, słoń, żmija, zebra, żółw, pelikan, wróbel, hipopotam.

Powtarzając w koło te nazwy, pewnie w końcu uda ci się je zapamiętać, ale zdecydowanie łatwiej będzie, gdy wcześniej je uporządkujesz.

Jeśli dobrze przyjrzysz się tej liście to dostrzeżesz, że są to przedstawiciele trzech kategorii: SSAKI, GADY, PTAKI.

Teraz wystarczy każde ze zwierząt przyporządkować do właściwej kategorii.

SSAKI:

Koń, słoń, zebra, hipopotam
GADY:
Krokodyl, jaszczurka, żmija, żółw
PTAKI:
Struś, bocian, wróbel, pelikan

Tak zorganizowany materiał, będzie dużo łatwiej zapamiętać .

Tutaj przeczytasz: Jak tworzyć Mapy Myśli? 6 kroków do efektywnej notatki

jak sie uczyc organizuj informacje

Porównuj

Zwracaj uwagę na podobieństwa i różnice między tym, czego się dopiero uczysz i czymś, co już znasz. Np. chcąc lepiej zapamiętać treść książki możesz ją porównać do innej książki, którą czytałeś, zadając sobie na przykład pytania:

 • W czym są podobni, a czym różnią się bohaterowie?
 • W jakich epokach żyli?
 • Jak ukształtowało ich dzieciństwo?
 • Jakie mieli wartości, w co wierzyli?

Generuj przykłady

Postaraj się wygenerować jak najwięcej przykładów związanych z treścią, której się uczysz.

Najpopularniejszym rodzajem przykładów są sytuacje, w których mógłbyś tą treść wykorzystać.

Jednak równie dobrze sprawdzą się sytuacje, w których absolutnie nie mógłbyś wykorzystać treści (pod warunkiem, że są one wynikiem rzeczywistego namysłu, a nie zostały przywołane „od niechcenia”).

Zastanawiaj się

Skup się na tym, jakie będą następstwa materiału, którego się uczysz, co on oznacza i jak można go dalej rozwijać i poszerzać.

Przykładowo:
 • Jeśli ktoś stworzyłby terapię przedłużają życie o kolejne 50 lat, to jakie byłyby tego konsekwencje?
 • Gdyby wymyślono urządzenie, wytwarzające antygrawitację, to gdzie można by je zastosować?
 • Do czego doprowadzi rozwój technologii sztucznej inteligencji i samouczących się algorytmów?

Wnioskowanie może być bardzo ciekawym i odkrywczym sposobem utrwalania wiedzy.

Rozwijaj umiejętności metakognitywne

Umiejętności metakognitywne to zdolność do analizowania, monitorowania i kontrolowania własnych procesów myślowych i uczenia się. W praktyce obejmuje to samoświadomość własnych strategii uczenia się, planowanie, regulację i refleksję nad własnym procesem poznawczym. Metakognicja pozwala na efektywniejsze i świadome uczenie się, dostosowywanie strategii oraz rozwiązywanie problemów.

Oto kilka sposobów, w jaki można rozwijać metakognicję i monitorować własne procesy uczenia się:

Ustal cele uczenia się: Przed rozpoczęciem nauki określ, czego chcesz się nauczyć i jaki poziom zrozumienia chcesz osiągnąć. Cele powinny być jasne, konkretne i realistyczne.

Planowanie: Przed przystąpieniem do nauki, zaplanuj, jak chcesz osiągnąć swoje cele uczenia się. Rozważ różne strategie i metody uczenia się oraz zastanów się, które z nich będą najlepiej pasować do Twojego celu i preferencji uczenia się.

Monitorowanie postępów: Regularnie sprawdzaj, czy osiągasz swoje cele uczenia się. Zastanów się, jakie aspekty tematu są dla Ciebie trudniejsze i dlaczego. Może być pomocne prowadzenie dziennika uczenia się, w którym zapisujesz swoje odczucia, pytania i postępy.

Regulacja: Jeśli zauważysz, że masz trudności z osiągnięciem swoich celów uczenia się, rozważ zmianę strategii lub podejścia. Możesz również dostosować swoje cele, jeśli okazuje się, że były one zbyt ambitne lub zbyt łatwe.

Refleksja: Po zakończeniu nauki zastanów się nad tym, co się nauczyłeś, jakie metody okazały się skuteczne i co można poprawić. Czy osiągnąłeś swoje cele uczenia się? Czy odkryłeś coś nowego o swoim stylu uczenia się? Refleksja pomoże Ci lepiej zrozumieć swój proces uczenia się i dostosować go do przyszłych sytuacji.

Wnioski: Wyciągaj wnioski z doświadczeń związanych z uczeniem się. Analizuj, które strategie i metody okazały się skuteczne, a które nie. Stosuj te wnioski w przyszłych sytuacjach, aby ulepszyć swój proces uczenia się.

Dyskusja z innymi: Współpracuj z innymi uczącymi się, aby dzielić się doświadczeniami, strategiami i perspektywami. Dzięki wspólnym dyskusjom na temat procesu uczenia się, możesz zyskać nowe spojrzenie na własne metody i odkryć nowe podejścia.

Rozwijanie umiejętności metakognitywnych może przynieść korzyści nie tylko w nauce, ale także w codziennym życiu, pracy zawodowej i relacjach międzyludzkich. Im lepiej zdajesz sobie sprawę z własnych procesów myślowych, tym łatwiej będzie Ci się uczyć, rozwiązywać problemy i podejmować świadome decyzje.

Używaj Mapy Myśli

Mapy myśli są graficznymi reprezentacjami informacji, które przedstawiają związki między różnymi koncepcjami i ideami. Mapy myśli mogą być potężnym narzędziem do głębokiego przetwarzania informacji, ułatwiającym zrozumienie, integrację i zapamiętywanie nowej wiedzy.

Tworząc mapę myśli musisz dokonać reinterpretacji przyswajanych linearnie informacji i pojęć, przekształcając je w dwuwymiarową strukturę wzajemnych powiązań.

Obejmuje to streszczanie i kategoryzację. Chociaż skuteczność map myśli jest zwykle błędnie tłumaczona na podstawie koncepcji dotyczących działania mózgu (mam na myśli mit na temat kreatywnej prawej półkuli i racjonalnej lewej) , to w rzeczywistości to właśnie mechanizmy reinterpretacji stoją za skutecznością tych metod.

Mogą być wykorzystane podczas głębokiego przetwarzania informacji z kilku powodów:

Ułatwienie organizacji wiedzy: Mapy myśli pomagają uporządkować i strukturyzować materiał, ułatwiając jego zrozumienie. Wizualizacja związków między koncepcjami pozwala na zidentyfikowanie głównych tematów i ich relacji w szerszym kontekście.

Integracja nowych informacji: Mapy myśli ułatwiają łączenie nowo zdobytej wiedzy z istniejącą. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć, jak nowe koncepcje wpisują się w dotychczas przyswojoną wiedzę, co prowadzi do głębszego przetwarzania informacji.

Ułatwienie zapamiętywania: Wizualizacja informacji za pomocą map myśli może pomóc w zapamiętywaniu materiału. Kolorowe obrazy, symbole i połączenia między koncepcjami angażują różne obszary mózgu, co prowadzi do lepszego zrozumienia i utrwalenia wiedzy.

Stymulacja kreatywności: Mapy myśli zachęcają do twórczego myślenia, ponieważ pozwalają na eksplorację różnych perspektyw i połączeń między koncepcjami. Dzięki temu można odkrywać nowe związki i pomysły, które prowadzą do głębszego przetwarzania informacji.

Aby wykorzystać mapy myśli podczas głębokiego przetwarzania informacji, można postępować następująco:

Gromadzenie informacji: Zbierz informacje na temat danego tematu, uwzględniając różne perspektywy i źródła. Możesz na przykład wykorzystać notatki z wykładów, podręczniki czy artykuły naukowe.

Identyfikacja kluczowych koncepcji: Wyodrębnij główne idee i tematy, które będą stanowić centrum mapy myśli. Może to być na przykład główny temat lekcji, problem do rozwiązania czy teoria, której chcesz lepiej zrozumieć.

Tworzenie mapy: Rozpocznij od umieszczenia głównego tematu lub pytania w centrum arkusza papieru lub ekranu. Następnie dodawaj gałęzie, które reprezentują powiązane koncepcje, tworząc hierarchiczne połączenia między nimi.

Uzupełnianie szczegółów: Dodaj informacje, przykłady, argumenty czy dowody, które wspierają każdą z koncepcji. Staraj się zachować równowagę między ogólnymi ideami a konkretnymi detalami, aby mapa myśli była przejrzysta i czytelna.

Przegląd i modyfikacja: Przeglądaj i aktualizuj swoją mapę myśli, dodając nowe informacje lub modyfikując istniejące połączenia. Regularne przeglądanie mapy myśli może pomóc utrwalić wiedzę i zachęcać do dalszego głębokiego przetwarzania informacji.

Zastosowanie map myśli w nauce
Dokładnie czym są mapy myśli przeczytasz tutaj: Co to jest mapa myśli?

Podsumowanie

Aby skuteczniej się uczyć, warto zastosować następujące metody i techniki opisane w artykule:

Zadawaj sobie pytania analityczne i refleksyjne: analizuj, syntezuj i oceniaj nowo poznane treści, zastanawiając się, jak wpisują się one w Twoją dotychczasową wiedzę.

Rozwijaj twórcze myślenie: bądź kreatywny i innowacyjny, wymyślaj własne pomysły i przykłady, które pomogą Ci lepiej zrozumieć materiał.

Ucz się w kontekście: łącz nową wiedzę z istniejącymi informacjami i doświadczeniami, zastanawiając się, jak możesz ją zastosować w praktyce.

Dyskutuj z innymi: współpracuj z innymi uczącymi się, wymieniaj informacje i prowadź dyskusje, aby lepiej zrozumieć materiał i spojrzeć na niego z innej perspektywy.

Wykorzystuj różne metody nauki: eksperymentuj z różnymi technikami i formami nauki, takimi jak aktywne czytanie, pisanie, i słuchanie.

Rozwijaj umiejętności metakognitywne: monitoruj i kontroluj własne procesy uczenia się, aby lepiej zrozumieć, jak się uczysz i co możesz poprawić.

Skupiaj się na zrozumieniu, a nie tylko na zapamiętywaniu: dąż do pełnego zrozumienia materiału, zamiast tylko do jego mechanicznego zapamiętywania.

Szukaj informacji zwrotnych: proś nauczycieli, kolegów o informacje zwrotne dotyczące postępu w nauce i stosuj je do doskonalenia swoich umiejętności.

Stosuj efektywne techniki uczenia się: wykorzystuj sprawdzone metody nauki, takie jak mapy myśli, czy techniki czytania ze zrozumieniem.

Zastosowanie tych technik pomoże Ci osiągnąć sukces w nauce i lepiej przyswajać oraz zrozumieć nowe informacje.


Czas na utrwalenie poznanych koncepcji

Gleboki poziom przetwarzania informacji


Czy zdobyłeś/aś jakieś nowe cenne informacje, czytając ten wpis? Czy chciałbyś/łabyś, przyswoić je na dłużej i móc z nich korzystać na co dzień?

E-book „Głęboki Poziom Przetwarzania Informacji” przedstawia techniki i strategie skutecznego przyswajania i utrwalania wiedzy. Zawiera szczegółowe omówienie różnic między przetwarzaniem pasywnym a aktywnym oraz metody analitycznego myślenia i uczenia się w kontekście. Dołączona mapa myśli wizualnie podsumowuje te koncepcje, ułatwiając zrozumienie i zastosowanie w praktyce. Jest to idealne narzędzie dla osób szukających efektywnych metod nauki i lepszego zapamiętywania informacji.

Dokonując zakupu przyczynisz się również do rozwoju bloga i powstawania kolejnych map myśli związanych z efektywną nauka, pamięcią, funkcjami mózgu.


Podziel się wiedzą 🙂

🌟📚 Odkryłeś/odkryłaś właśnie fascynujący wpis na blogu pełen wiedzy i inspiracji. Dlaczego nie podzielić się nim ze światem? Udostępnianie wpisów blogowych w mediach społecznościowych ma wiele korzyści, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich znajomych:

 1. Wspieraj wartościową wiedzę: Pokazując wpis innym, doceniasz wysiłek autora i przyczyniasz się do rozpowszechniania merytorycznych treści w mediach społecznościowych.
 2. Inspiruj innych: Dzieląc się wiedzą, stajesz się źródłem inspiracji dla swoich znajomych i rodziny, pomagając im odkryć nowe informacje i spostrzeżenia.
 3. Buduj silniejsze więzi: Dzielenie się wpisami na blogu z innymi pozwala na nawiązywanie interesujących dyskusji, wzmacniając relacje i budując wspólnotę wokół wspólnych zainteresowań.

Nie czekaj! Udostępnij ten wpis na swoich ulubionych platformach społecznościowych, używając przycisków „udostępnij” poniżej. Pokaż, że razem możemy uczynić świat wiedzy bardziej dostępnym i inspirującym! 🚀🌐📚


Dowiedz się więcej na temat efektywnej nauki:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend