Hierarchia potrzeb Maslowa – znaczenie w edukacji

Hierarchia potrzeb Maslowa

Zrozumienie tego, co motywuje ludzi do działania, stanowi klucz do osiągania sukcesów w edukacji, życiu osobistym i zawodowym. Jedna z najbardziej wpływowych teorii wyjaśniających ludzką motywację pochodzi od amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Jego koncepcja hierarchii potrzeb, przedstawiona po raz pierwszy w 1943 roku, rzuca światło na złożoną naturę pragnień i dążeń człowieka.

Zgodnie z teorią Maslowa, ludzie są napędzani przez różne potrzeby, które można uporządkować w formie hierarchicznej piramidy. U podstaw tej piramidy znajdą się podstawowe potrzeby fizjologiczne, takie jak jedzenie, picie czy schronienie. Dopiero gdy zostaną one zaspokojone, jednostka może skupić się na zaspokajaniu wyższych potrzeb, związanych z bezpieczeństwem, więziami społecznymi, szacunkiem oraz samorealizacją.

Hierarchia Maslowa dostarcza użytecznego modelu do zrozumienia motywacji ludzkiej oraz wyjaśnia, dlaczego jedne cele stają się dla nas ważniejsze niż inne w określonych momentach życia. Pokazuje także, jak deficyty w zakresie podstawowych potrzeb mogą utrudniać osiągnięcie satysfakcji na wyższych poziomach.

Chociaż teoria ta nie jest pozbawiona wad i ograniczeń, stanowi ona cenny wkład w zrozumienie ludzkiej natury. Hierarchia Maslowa rzuca światło na to, co napędza nasze zachowania, pragnienia i dążenia w drodze do samorealizacji. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć samych siebie i innych wokół nas.

1. Potrzeby fizjologiczne

Podstawą piramidy hierarchii Maslowa są potrzeby fizjologiczne, będące niezbędnymi wymogami dla przetrwania człowieka. Obejmują one dostęp do powietrza, wody, pożywienia, schronienia, snu oraz zaspokojenie podstawowych pragnień seksualnych. Są to najniższe, ale zarazem najistotniejsze potrzeby ludzkie.

Potrzeby te mają charakter homeostatyczny, co oznacza, że ich niezaspokojenie powoduje dyskomfort fizyczny, a nawet może grozić utratą życia. Głód, pragnienie, zmęczenie czy wyziębienie organizmu są sygnałami, że nasze potrzeby fizjologiczne nie zostały zaspokojone. W takiej sytuacji organizm skupia całą swoją energię na wypełnieniu tych podstawowych braków.

Maslow hierarchia potrzeb potrzeby fizjologiczne

Dopóki nie zapewnimy sobie odpowiedniej ilości pożywienia, wody, snu i schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, inne potrzeby schodzą na dalszy plan. Dążenie do miłości, szacunku czy samorealizacji staje się wtedy nieistotne w obliczu walki o przetrwanie.

W najbardziej ekstremalnych przypadkach, jak podczas kataklizmów, wojen czy głodu, zaspokojenie tych podstawowych pragnień fizjologicznych przesłania wszelkie inne cele i motywacje. Stąd tak kluczowe znaczenie tego poziomu w hierarchii Maslowa. Dopiero gdy jesteśmy najedzeni, nawodnieni i dysponujemy schronieniem, możemy skupić się na realizacji wyższych aspiracji.

2. Potrzeby bezpieczeństwa

Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb fizjologicznych, drugim poziomem w hierarchii Maslowa są potrzeby związane z bezpieczeństwem. Obejmują one pragnienie stabilności, porządku, przewidywalności oraz ochrony przed zagrożeniami.

Poczucie bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego dobrostanu, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Dotyczy ono podstawowych kwestii takich jak posiadanie stałego schronienia, dochodu zapewniającego byt oraz środowiska wolnego od przemocy i niebezpieczeństw.

W szerszym kontekście, potrzeby bezpieczeństwa obejmują również poczucie ładu i pewności jutra. Chodzi tu o przewidywalność otaczającego nas świata, zaufanie do sprawiedliwych praw i instytucji państwowych oraz możliwość planowania przyszłości bez obawy przed nagłymi zmianami.

Maslow hierarchia potrzeb potrzeby bezpieczenstwa

Brak poczucia bezpieczeństwa może prowadzić do nasilenia lęków, stresu i obaw. Osoby, które doświadczyły traumy wojennej, przemocy domowej lub innych zagrożeń często wykazują obsesyjną potrzebę kontroli i zapewnienia sobie stabilizacji. Dopóki ich potrzeby bezpieczeństwa nie zostaną zaspokojone, trudno im będzie realizować wyższe aspiracje.

W środowisku pracy potrzeby te przekładają się na oczekiwanie stałego zatrudnienia, jasno określonych obowiązków i bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków. Dopiero gdy jesteśmy wolni od obaw o utratę pracy czy wypadki, możemy w pełni skoncentrować się na rozwoju i osiągnięciach zawodowych.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa stanowi więc istotny fundament dla zaspokajania wyższych pragnień i motywacji. Bez tego trudno realizować swój potencjał i dążyć do samorealizacji.

3. Potrzeby przynależności i miłości

Po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu związanych z fizjologią i bezpieczeństwem, kolejnym poziomem w hierarchii Maslowa są potrzeby przynależności oraz miłości. Obejmują one pragnienie tworzenia więzi, budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich oraz poczucia, że jest się akceptowanym i kochanym.

Jako istoty społeczne, ludzie odczuwają podstawową potrzebę bycia częścią większej grupy – rodziny, przyjaciół, społeczności. Pragniemy nawiązywać bliskie związki oparte na miłości, zaufaniu i intymności. Brak poczucia przynależności i głębokich relacji może prowadzić do samotności, alienacji i przytłaczającego poczucia izolacji.

Potrzeby te zaczynają kształtować się już w dzieciństwie, gdy budujemy więź z rodzicami i rodzeństwem. W dorosłym życiu przejawiają się w dążeniu do zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, kultywowania przyjaźni oraz bycia częścią większej społeczności.

Maslow hierarchia potrzeb potrzeby przynaleznosci

Osoby, które nie mogą zaspokoić tych potrzeb, często cierpią na poczucie osamotnienia, odrzucenia i braku akceptacji. Nawet jeśli inne aspekty ich życia są wypełnione, brak głębokich relacji interpersonalnych może prowadzić do poczucia pustki i niepełnego szczęścia.

Zaspokojenie potrzeb miłości i przynależności ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Poczucie bycia kochanym, akceptowanym i wspieranym przez innych daje siłę do stawienia czoła wyzwaniom oraz motywuje do dalszego rozwoju i dążenia do samorealizacji.

Dopiero gdy zbudujemy satysfakcjonujące relacje społeczne i poczujemy, że jesteśmy częścią większej całości, możemy w pełni skoncentrować się na realizacji wyższych celów związanych z szacunkiem i samorealizacją.

4. Potrzeby uznania i szacunku

Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa oraz miłości i przynależności, w hierarchii Maslowa następnym poziomem są potrzeby uznania i szacunku. Obejmują one pragnienie osiągnięć, kompetencji, uznania, a także szacunku do samego siebie i od innych osób.

Maslow podzielił potrzeby szacunku na dwie kategorie: potrzebę wysokiej oceny własnej osoby, obejmującą takie aspekty jak godność, niezależność i osiągnięcia oraz potrzebę uznania i podziwu ze strony otoczenia, związaną z prestiżem, statusem i dobrą reputacją.

Zaspokojenie tych potrzeb ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowej samooceny i pewności siebie. Pragniemy czuć, że nasze wysiłki, talenty i umiejętności są doceniane, zarówno przez nas samych, jak i przez innych ludzi. Osiągnięcia zawodowe, sukcesy osobiste, a także otrzymywanie pochwał i wyrazy uznania pozwalają zaspokoić tę potrzebę.

Maslow hierarchia potrzeb potrzeby uznania

Jednak równie istotna jest wewnętrzna akceptacja własnej wartości, niezależna od opinii otoczenia. Osoby z wysokim poczuciem własnej wartości potrafią cieszyć się swoimi osiągnięciami i zaletami, jednocześnie akceptując własne niedoskonałości.

Brak zaspokojenia potrzeb szacunku może prowadzić do niskiej samooceny, poczucia bezradności, a nawet kompleksów. Ciągłe poniżanie, krytyka lub brak docenienia ze strony innych może podważyć naszą wartość i znacząco utrudnić drogę do samorealizacji.

Dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie życia znaleźć źródła szacunku, zarówno w samym sobie, jak i w relacjach z innymi ludźmi. Poczucie godności, osiągnięć i uznania stanowi solidny fundament dla realizacji najwyższych aspiracji człowieka – dążenia do pełnego wykorzystania swojego potencjału.

5. Samorealizacja

Znajdujący się na szczycie hierarchii Maslowa poziom samorealizacji reprezentuje dążenie do maksymalnego wykorzystania swojego potencjału, talentów i możliwości. Jest to pragnienie stawania się w pełni tym, kim możemy się stać – realizowania swojego prawdziwego „ja”.

Dla Maslowa samorealizacja nie oznaczała doskonałości, ale raczej proces spełniania się i rozwoju w kierunku optymalnego funkcjonowania jako jednostka. Obejmuje ona poczucie celu, akceptację siebie, otwartość na nowe doświadczenia oraz dążenie do wzrostu osobistego.

Osoby zmierzające do samorealizacji wykazują szereg cech wspólnych, takich jak: optymistyczne postrzeganie rzeczywistości, akceptacja siebie i innych, spontaniczność, kreatywność, poczucie humoru, obiektywizm, empatia i silny system wartości. Doświadczają one również tzw. „szczytowych przeżyć” – momentów wyjątkowej jasności, harmonii i związku ze światem.

Maslow hierarchia potrzeb potrzeba samorealizacji

Realizacja tego najwyższego poziomu jest procesem nieustającego rozwoju, a nie statycznym stanem. Samorealizujące się osoby nieustannie poszukują nowych wyzwań, dążą do transgresji i przekraczania własnych granic. Ich motywacja płynie z wewnętrznej ciekawości i pragnienia poznania, a nie zewnętrznych nacisków.

Dotarcie na ten szczyt hierarchii jest wyjątkowo trudne i według Maslowa, zaledwie niewielki odsetek ludzi w pełni osiąga samorealizację. Wymaga to zaspokojenia wszystkich niższych potrzeb oraz przezwyciężenia licznych barier wewnętrznych i zewnętrznych.

Jednak już samo dążenie do samorealizacji może nadać życiu głębszy sens i poczucie spełnienia. Pozwala rozwinąć swoje unikalne talenty, realizować pasje i prowadzić w pełni wartościowe, autentyczne życie zgodne z własnymi przekonaniami i systemem wartości.

Zastosowania w edukacji i kształceniu

Teoria Maslowa znalazła szerokie zastosowanie w dziedzinie edukacji, oferując holistyczne podejście do nauczania i zarządzania klasą. Zamiast redukować zachowanie uczniów jedynie do reakcji na bodźce środowiskowe, Maslow uwzględnia kompletne – fizyczne, emocjonalne, społeczne i intelektualne – potrzeby jednostki oraz ich wpływ na naukę.

Na podstawowym poziomie, zanim zostaną zaspokojone potrzeby fizjologiczne ucznia, takie jak odpowiednie odżywianie, nawodnienie, sen i możliwość ruchu, trudno będzie mu się w pełni skoncentrować. Dlatego ważne jest, aby szkoły zapewniały przerwy na posiłki, picie wody oraz aktywność fizyczną. Elastyczne zorganizowanie przestrzeni pozwala również zaspokoić potrzebę wygody i ruchu.

Poczucie bezpieczeństwa jest kolejną kluczową potrzebą uczniów, której zaspokojenie ułatwia osiąganie wyższych celów edukacyjnych. Jasne zasady i oczekiwania w klasie, konsekwentne ich egzekwowanie oraz zero tolerancji dla przemocy stwarzają środowisko, w którym dzieci czują się bezpiecznie i mogą swobodnie popełniać błędy bez obawy przed krytyką.

Zaspokojenie potrzeb przynależności i akceptacji przez stworzenie atmosfery wspólnoty, współpracy i integracji zespołu również sprzyja efektywnej nauce. Nauczyciele powinni okazywać zainteresowanie uczniami, doceniać różnorodność oraz umożliwiać pracę w grupach przez projekty zespołowe.

Na poziomie potrzeb szacunku ważne jest docenienie osiągnięć i wysiłków uczniów poprzez pochwały, wyróżnienia, a także powierzanie im ról liderskich. Buduje to ich pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywując do dalszego rozwoju.

Wreszcie, w dążeniu do samorealizacji kluczowe jest wspieranie pasji i talentów uczniów. Umożliwianie im podejmowania wyzwań, realizacji projektów opartych na zainteresowaniach i przekraczania własnych granic stymuluje rozwój potencjału oraz motywację wewnętrzną do nauki. Programy wzbogacające i ścieżki rozwoju dostosowane do indywidualnych celów uczniów pomagają im w osiąganiu szczytowego poziomu samorealizacji.

Poprzez zaspokajanie potrzeb uczniów na każdym poziomie hierarchii, nauczyciele tworzą optymalne warunki do uczenia się i motywacji. Holistyczne podejście, traktujące ucznia jako złożoną istotę ludzką o różnorodnych potrzebach, stanowi klucz do wspierania ich rozwoju osobistego i edukacyjnego.

Krytyka i ograniczenia teorii

Chociaż hierarchia potrzeb Maslowa dostarczyła ciekawego wglądu w naturę ludzkiej motywacji i zachowania, to jednak nie jest ona wolna od ograniczeń i krytyki.

Główne zarzuty i ograniczenia

Brak solidnych dowodów empirycznych: Teoria Maslowa opiera się głównie na jego własnych obserwacjach i przypadkach klinicznych, a nie na rygorystycznych badaniach z kontrolowanymi zmiennymi.

Hierarchiczność potrzeb: Wielu badaczy kwestionuje założenie, że potrzeby są zaspokajane ściśle w podanej przez Maslowa hierarchicznej kolejności. Sugerują, że różne potrzeby mogą się nakładać i być realizowane równolegle.

Uproszczony pogląd na naturę ludzką: Teoria skupia się głównie na potrzebach wewnętrznych i samorealizacji, pomijając znaczenie innych czynników wpływających na motywację, jak różnice kulturowe, kontekst społeczny czy uwarunkowania środowiskowe.

Brak uniwersalności: Koncepcja była opracowana głównie w oparciu o społeczeństwa zachodnie i może nie odzwierciedlać dokładnie hierarchii potrzeb w innych kręgach kulturowych.

Trudność w pomiarze: Subiektywna natura koncepcji samorealizacji i trudności w jej definiowaniu i kwantyfikowaniu utrudniają pomiar stopnia, w jakim ludzie ją osiągają.

Aktualne badania podważające hierarchiczność potrzeb

W ostatnich dziesięcioleciach wiele badań zakwestionowało hierarchiczny charakter teorii Maslowa. Na przykład:

Badania w krajach rozwijających się wykazały, że ludzie często dążą do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, takich jak szacunek i samorealizacja, nawet jeśli ich podstawowe potrzeby fizjologiczne nie są w pełni zaspokojone.

Inne badania sugerują, że hierarchia może wyglądać inaczej w różnych kulturach, z odmiennymi priorytetami dotyczącymi potrzeb społecznych, duchowych czy bezpieczeństwa.

Niektórzy badacze twierdzą, że wiele potrzeb może być realizowanych równolegle, a ich hierarchia może się zmieniać w zależności od sytuacji i etapu życia jednostki.

Pomimo tych ograniczeń i krytyki, teoria Maslowa pozostaje wpływową koncepcją w psychologii i nadal stanowi przydatny model do zrozumienia ludzkich motywacji i zachowań, szczególnie w kontekstach organizacyjnych i edukacyjnych. Zachęca do holistycznego podejścia do potrzeb człowieka jako istoty wielowymiarowej.

Podsumowanie – Zastosowania w edukacji

Pomimo krytyki i ograniczeń teorii Maslowa, jej holistyczne podejście do potrzeb ludzkich czyni ją wciąż cennym narzędziem w dziedzinie edukacji. Hierarchia potrzeb przypomina, że efektywne nauczanie i motywowanie uczniów wymaga zaspokojenia szerokiego spektrum ich potrzeb – od podstawowych do wyższych dążeń samorealizacji.

Znaczenie teorii Maslowa w edukacji

Szkoły i nauczyciele, którzy stosują zasady hierarchii Maslowa, tworzą środowisko sprzyjające uczeniu się poprzez zaspokajanie różnorodnych potrzeb uczniów na każdym poziomie. Rozpoczynając od zapewnienia podstawowych warunków fizycznych, takich jak odpowiednie odżywianie, nawodnienie i ruch, aż po budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i pewności siebie, nauczyciele torują drogę do samorealizacji uczniów.

Zaspokojenie potrzeb przynależności i szacunku poprzez integrację zespołu, docenienie wysiłków i wyróżnianie osiągnięć, wzmacnia motywację wewnętrzną i otwiera drzwi do rozwoju talentów i pasji. Tworzy to optymalne warunki do realizacji najwyższego poziomu samorealizacji – rozwijania unikalnego potencjału każdego ucznia.

Potrzeba holistycznego podejścia w edukacji

Teoria Maslowa podkreśla, że efektywne nauczanie wymaga holistycznego podejścia, które postrzega uczniów jako złożone istoty o różnorodnych potrzebach – fizycznych, emocjonalnych, społecznych i osobistych. Skupianie się tylko na zdobywaniu wiedzy bez uwzględnienia tych fundamentalnych potrzeb może prowadzić do zniechęcenia, braku motywacji i utrudniać proces uczenia się.

Dlatego kluczowe jest tworzenie środowiska edukacyjnego, które nie tylko przekazuje informacje, ale także zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, możliwości rozwijania talentów i realizowania celów osobistych. Podejście to uznaje uczniów za pełnowymiarowe jednostki, których motywacja zależy od zrównoważenia różnorodnych aspektów ludzkiej natury.

Chociaż hierarchia Maslowa może mieć pewne ograniczenia, jej podstawowa idea nadal znajduje zastosowanie w efektywnej edukacji. Przypomina ona, że prawdziwa motywacja i zaangażowanie uczniów wymagają holistycznego podejścia, które docenia i zaspokaja całe spektrum ich potrzeb – od fizycznych po egzystencjalne dążenia do samorealizacji.

Plakaty inspirujący do refleksji nad Hierarchią potrzeb Maslowa

Ten wyjątkowy plakat przedstawia hierarchię potrzeb człowieka według teorii Maslowa w przystępny i przejrzysty sposób. Każdy poziom potrzeb jest zilustrowany uroczymi postaciami, co czyni całość atrakcyjną i łatwą do zrozumienia.

Plakat doskonale nadaje się do powieszenia w gabinetach edukacyjnych, pedagogów czy domach, przypominając o ważnych aspektach naszego rozwoju i motywacji. Jego wesoły design z pewnością przyciągnie wzrok i ożywi wnętrze.

To nie tylko ciekawy element dekoracyjny, ale także doskonała pomoc dydaktyczna. Zachęcam do nabycia tego wyjątkowego plakatu w moim sklepie i wzbogacenia swojego otoczenia o inspirujący i pozytywny akcent.

hierarchia potrzeb Maslowa

Dokonując zakupu tego plakatu, nie tylko wzbogacisz swoją przestrzeń o inspirującą dekorację, ale również wesprzesz dalszy rozwój mojego bloga edukacyjnego. Twoja inwestycja umożliwi tworzenie kolejnych wartościowych materiałów dydaktycznych, pomagających dzieciom i młodzieży w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu wartościowych umiejętności.


Geller, L. (1982). The failure of self-actualization theory: A critique of Carl Rogers and Abraham
Maslow. Journal of Humanistic Psychology, 22, 56–73.

Hoffman, E. (1988). The right to be human: A biography of Abraham Maslow. Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher.

Ivtzan, I. (2008). Self actualisation: For individualistic cultures only? International Journal on
Humanistic Ideology, 1
, 113–140.

Jackson, J. C., Santoro, M. J., Ely, T. M., Boehm, L., Kiehl, A. L., Anderson, L. S., & Ely, E. W. (2014). Improving patient care through the prism of psychology: Application of Maslow’s hierarchy to sedation, delirium, and early mobility in the intensive care unit. Journal of Critical Care29(3), 438-444.

Jerome, N. (2013). Application of the Maslow’s hierarchy of need theory; impacts and implications on organizational culture, human resource and employee’s performance. International Journal of Business and Management Invention2(3), 39-45.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Griskevicius, V., Becker, D. V., & Schaller, M. (2010). Goal-driven cognition and functional behavior: The fundamental-motives frameworkCurrent Directions in Psychological Science, 19 (1), 63-67.

King-Hill, S. (2015). Critical analysis of Maslow’s hierarchy of need. The STeP Journal (Student Teacher Perspectives)2(4), 54-57.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivationPsychological Review, 50 (4), 370-96.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper and Row.

Maslow, A. H. (1962). Toward a psychology of being. Princeton: D. Van Nostrand Company.

Maslow, A. H. (1970a). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

Maslow, A. H. (1970b). Religions, values, and peak experiences. New York: Penguin. (Original work published 1966)

Maslow, A. H. (1987). Motivation and personality (3rd ed.). Delhi, India: Pearson Education.

Mittelman, W. (1991). Maslow’s study of self-actualization: A reinterpretation. Journal of Humanistic Psychology31(1), 114-135.

Neher, A. (1991). Maslow’s theory of motivation: A critique. Journal of Humanistic Psychology,
31
, 89–112.

Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101 (2), 354-356.

Toney-Butler, T.J., & Thayer, J.M. (2023, April 10). Nursing Process. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499937/

Wahba, M. A., & Bridwell, L. G. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theoryOrganizational Behavior and Human Performance, 15 (2), 212-240.

Wulff, D. M., & Maslow, A. H. (1965). Religions, values, and peak-experiences. The Journal of Higher Education, 36 (4), 235.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend