Znaczenie emocji w procesie uczenia się

emocje uczenie się

W pewnym magicznym domu, gdzie każdy dzień przynosi nową przygodę, mieszkała rodzina, która odkryła tajemnicę skrywaną w sercach ich dzieci. Ta tajemnica nie była skarbem ani starożytnym zaklęciem, ale czymś, co każde dziecko nosi w sobie – emocjami.

Radość, zaskoczenie, smutek, frustracja – każde z tych uczuć miało swój niepowtarzalny wpływ na to, jak dzieci postrzegały świat wokół siebie i jak się w nim odnajdywały.

Rodzice zauważyli, że dni, w których emocje były jak słońce na bezchmurnym niebie, ich dzieci uczyły się szybciej i były bardziej otwarte na nowe doświadczenia. Z kolei w chwilach burzy emocjonalnej, kiedy smutek lub złość zaciemniały niebo, ich zdolność do przyswajania nowych informacji znacznie malała.

Zaciekawieni tym odkryciem, postanowili wyruszyć w podróż, aby zgłębić tajniki emocji i ich wpływu na proces uczenia się. Chcieli dowiedzieć się, jak mogą wspierać swoje dzieci w rozumieniu i zarządzaniu tymi emocjonalnymi burzami, aby każdy dzień mógł być pełen ciekawości i chęci do nauki.

W tej podróży odkryją, jak tworzenie pozytywnego środowiska emocjonalnego w domu może stać się kluczem do rozwijania potencjału edukacyjnego ich dzieci. Dostrzegą, że emocje, nawet te trudne, nie muszą być przeszkodą, a mogą przekształcić się w potężne narzędzia wspierające naukę.

Zapraszam Was, drodzy rodzice, do wzięcia udziału w tej wyjątkowej podróży. Razem odkryjemy, jak możemy pomóc naszym dzieciom nawigować przez emocjonalne wzloty i upadki, ucząc ich, że każde uczucie, niezależnie od tego, czy jest burzą, czy delikatnym wiatrem, jest cenną lekcją na drodze do wiedzy i samorozwoju.

Jesteśmy istotami emocjonalnymi

Jesteśmy istotami emocjonalnymi, a nasze emocje są kluczowe w procesie uczenia się. Od pierwszych chwil życia, jako niemowlęta, reagujemy emocjonalnie na otaczający nas świat, śmiejąc się, gdy czujemy się komfortowo, lub płacząc, gdy jesteśmy niespokojni. Te wczesne reakcje emocjonalne są podstawą naszego późniejszego sposobu przetwarzania i reagowania na świat.

Emocje, takie jak radość, smutek, strach czy złość, nie tylko kształtują nasze doświadczenia, ale także wpływają na naszą zdolność do nauki. Kiedy czujemy się bezpieczni, zaopiekowani, towarzyszy nam poczucie akceptacji i szacunku, łatwiej się koncentrujemy i zapamiętujemy informacje. Z drugiej strony, negatywne emocje, takie jak stres czy lęk, mogą utrudniać przyswajanie wiedzy i hamować naszą motywację do nauki.

Tworzenie pozytywnego i wspierającego środowiska, w którym dzieci mogą czuć się bezpieczne i zrozumiane, jest kluczowe. Pomaga to dzieciom na swobodne rozwijanie ciekawości, zaangażowania, optymizmu, chęci do eksploracji i entuzjazmu związanego z poznawaniem świata i siebie.

Ale zacznijmy od początku i przyjrzyjmy się na wstępie jak emocje są tworzone w naszym mózgu oraz jaki mają wpływ na uczenie się i przetwarzanie informacji.

Neurologiczne podstawy emocji

Na potrzeby tego wpisu użyję tzw. modelu mózgu trójdzielnego (ang. Triune Brain). Ten model został zaproponowany przez neurologa i psychiatrę Paula MacLeana. Chociaż ta teoria była pionierska w swoich czasach i nadal jest popularna w wielu dyskusjach na temat mózgu, warto pamiętać, że jest to uproszczenie i najnowsze badania neurobiologiczne dostarczają bardziej skomplikowanego obrazu funkcjonowania mózgu.

Według tej teorii mózg zbudowany jest z trzech kluczowych struktur:

Kora mózgowa: Jest to zewnętrzna warstwa mózgu, odpowiedzialna za wyższe funkcje poznawcze, takie jak myślenie, planowanie, przetwarzanie języka oraz percepcja zmysłowa. Kora mózgowa jest podzielona na różne obszary, które specjalizują się w różnych funkcjach, takich jak obszary odpowiedzialne za wzrok, słuch, dotyk czy ruch. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Układ limbiczny: Znajduje się poniżej kory mózgowej i jest często nazywany „emocjonalnym mózgiem”. Układ ten jest kluczowy w regulacji emocji, pamięci i zachowań związanych z nagrodą i motywacją. Składa się z kilku struktur, w tym ciała migdałowatego, które odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu emocji, takich jak strach i przyjemność, oraz hipokampu, który jest niezbędny dla procesów pamięciowych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Pień mózgu: Jest to najstarsza i najbardziej podstawowa część mózgu w kontekście ewolucji. Kontroluje on podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie, tętno i ciśnienie krwi. Pień mózgu jest również odpowiedzialny za przekazywanie informacji między mózgiem a rdzeniem kręgowym, pełniąc funkcję rodzaju mostu komunikacyjnego.

nauka emocje uklad limbiczny

Wyobraźmy sobie mózg jako dom z różnymi specjalnymi pokojami, każdy z nich pełni unikalną funkcję.

Pokój emocji (Układ limbiczny): To miejsce w naszym mózgu jest jak centrala emocji, która ma swój własny alarm o nazwie ciało migdałowate. Jest to kluczowy element, który odpowiada za uruchamianie reakcji emocjonalnych. Gdy w naszym otoczeniu zdarza się coś istotnego, ciało migdałowate szybko ocenia te informacje. Jeżeli uzna je za ważne lub potencjalnie zagrożenie, aktywuje emocje odpowiednie do sytuacji. To trochę jakby w naszym domu ktoś nagle ktoś zaczął krzyczeć: „Uwaga, dzieje się coś ważnego!” lub czasami nawet „Uwaga, niebezpieczeństwo trzeba uciekać!”

Hol biblioteki z szafką na dokumenty (Hipokamp): W naszym domu mózgu mamy również hol biblioteki, gdzie stoi szafka z dokumentami. Bibliotekarz (hipokamp) pracuje tutaj, wyszukując i indeksując ważne informacje, które chcemy zapamiętać. Gdy alarm w pokoju emocji jest aktywny, bibliotekarz może mieć problem z koncentracją na swojej pracy, ponieważ hałas z pokoju emocji jest rozpraszający. To wpływa na to, jak dobrze potrafi on indeksować i wyszukiwać informacje w dokumentach.

Biblioteka (Kora mózgowa): Kora mózgowa jest jak główna biblioteka naszej wiedzy. To tu dokonujemy rozumowania, planowania, uczenia się i rozwiązywania problemów. Kiedy w pokoju emocji jest hałas, trudniej nam skupić się w bibliotece na czytaniu i przyswajaniu nowych informacji. W hałasie i zamieszaniu, praca w bibliotece staje się mniej efektywna.

cialo migdalowate hipokamp jak sie uczyc

Kiedy więc nasze dziecko doświadcza silnych emocji, alarm w pokoju emocji (ciało migdałowate) aktywuje się, co może zakłócić pracę bibliotekarza w holu (hipokamp) i utrudnić efektywne korzystanie z biblioteki (kora mózgowa). Dlatego pomaganie dzieciom w radzeniu sobie z emocjami jest tak ważne – pozwala utrzymać spokój w pokoju emocji, co umożliwia bibliotekarzowi lepszą organizację informacji i sprawia, że biblioteka naszej wiedzy działa bardziej efektywnie.

Neurologiczne Podstawy Emocji - Mapa Myśli

Jak emocje wpływają na naukę – Przegląd badań naukowych

Oto krótki przegląd kluczowych badań z ostatnich 30 lat, demonstrujących znaczenie emocji dziecka jako czynnika wpływającego na wyniki w nauce i osiągnięcia edukacyjne. Bardzo krótko podsumowałem kilka znanych badań i wypisałem możliwe implikacje.

Wspieranie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w celu zwiększenia ogólnych wyników w nauce uczniów

Schutz and Lanehart (Schutz, P. A.Schutz, Paul & Lanehart, Sonja. (2002). Introduction: Emotions in Education. Educational Psychologist – EDUC PSYCHOL. 37. 67-68. 10.1207/S15326985EP3702_1., & Davis, H. A. 2000, Emotion and Education: A Review and Practical Applications) Emocje odgrywają centralną rolę w procesie edukacyjnym, ponieważ wpływają na motywację, zaangażowanie, procesy poznawcze i osiągnięcia uczniów. Badania pokazują, że emocje pozytywne, takie jak ciekawość i zainteresowanie, mogą zwiększać motywację i zaangażowanie w naukę, poprawiając tym samym wyniki edukacyjne. Z drugiej strony, emocje negatywne, jak lęk czy frustracja, mogą przeszkadzać w skutecznym uczeniu się.

Implikacje dla środowisk edukacyjnych: Rodzice, nauczyciele i edukatorzy powinni dążyć do stworzenia pozytywnego i emocjonalnie wspierającego środowiska. Zachęcanie do ciekawości, zapewnianie autonomii, wsparcia, dostrzeganie i wyrażenie uznania za wysiłek włożony w proces nauki może zwiększyć motywację i zaangażowanie uczniów, prowadząc do bardziej efektywnej nauki.

Kluczowa rola samoregulacji

Pekrun i współpracownicy (Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. 2002, Academic Emotions in Students’ Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research) przeprowadzili obszerny program badań nad emocjami akademickimi i ich wpływem na samoregulowane uczenie się i osiągnięcia. Ich wyniki wskazują, że emocje uczniów odgrywają kluczową rolę w samoregulacji, przy czym pozytywne emocje sprzyjają adaptacyjnym strategiom uczenia się i wytrwałości, podczas gdy negatywne emocje mogą prowadzić do odwlekania i zmniejszenia wysiłku.

Implikacje dla środowisk edukacyjnych: Rodzice, nauczyciele i edukatorzy powinni skupić się na pomocy uczniom w rozwijaniu umiejętności emocjonalnej samoregulacji. Zapewnienie wskazówek dotyczących radzenia sobie ze stresem, wyznaczanie osiągalnych celów i oferowanie wsparcia podczas trudnych zadań może pomóc dzieciom w skutecznym nawigowaniu po swoim emocjonalnym morzu i poprawić ich wyniki w nauce.

Połączenia neuronowe między emocjami, poznaniem i procesami społecznymi

Badania Immordino-Yang and Damasio’s research (Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. 2007, We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education) podkreślają, że emocje są integralną częścią procesu podejmowania decyzji i uczenia się, ponieważ pomagają jednostkom tworzyć znaczące powiązania z informacjami i doświadczeniami. Zaangażowanie emocjonalne, jak twierdzą, poprawia konsolidację pamięci i pogłębia zrozumienie.

Implikacje dla środowisk edukacyjnych: Środowisko edukacyjne dziecka powinno zachęcać do emocjonalnie bogatych i społecznie interaktywnych doświadczeń w nauce. Włączanie opowieści, współpracy w nauce i zajęć opartych na projektach może stymulować emocjonalne połączenia z tematem i sprzyjać głębszemu poziomowi przyswajania informacji .

Lęk przed przedmiotem a wyniki

Badania Beilock and Willingham’s research (Beilock, S. L., & Willingham, D. T. 2014, Math Anxiety: Can Teachers Help Students Reduce It?) zagłębiają się w szkodliwy wpływ lęku przed matematyką na wyniki uczniów. Wykazano, że lęk przed matematyką może zakłócać pamięć roboczą, utrudniać rozwiązywanie problemów i prowadzić do obniżenia wyników.

Implikacje dla środowisk edukacyjnych: Rodzice, nauczyciele i edukatorzy powinni zająć się emocjonalnymi reakcjami uczniów na konkretne przedmioty i zadania. Stosowanie strategii, takich jak promowanie nastawienia na rozwój, zapewnianie możliwości nauki przy niskim stopniu stresu oraz oferowanie indywidualnego wsparcia, może pomóc uczniom przezwyciężyć lęk matematyczny i poprawić ich wyniki.

Praktyczne porady dla rodziców:

Jako rodzice, macie ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i edukacyjny Waszych dzieci. Oto kilka praktycznych strategii i działania, które możecie podjąć, aby pomóc swoim dzieciom lepiej zarządzać emocjami podczas nauki oraz rozwijać ich umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Tworzenie środowiska sprzyjającego nauce

Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam w tym zadaniu:

Jak stworzyć wspierające środowisko do nauki:

Przyjazna i spokojna przestrzeń do nauki: Stwórzcie specjalne miejsce w domu przeznaczone do nauki. Powinno być ono spokojne, dobrze oświetlone i wolne od rozpraszających bodźców.

Organizacja i porządek: Upewnijcie się, że przestrzeń do nauki jest dobrze zorganizowana. Dostępność potrzebnych materiałów edukacyjnych i brak bałaganu pomogą dziecku skupić się na nauce.

Pozytywne wzmocnienie: Stosujcie pozytywne wzmocnienie i motywujące słowa, aby pomóc dziecku budować pozytywne nastawienie do nauki.

Komunikacja i wsparcie emocjonalne:

Otwarta komunikacja: Zachęcajcie dziecko do wyrażania swoich myśli i uczuć dotyczących nauki. Otwarta komunikacja pomoże Wam zrozumieć, jakie wyzwania napotyka i jak możecie mu pomóc.

Empatyczne słuchanie: Bądźcie empatycznymi słuchaczami. Pokazanie zrozumienia i współczucia wzmacnia więź z dzieckiem i daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Wspólne rozwiązywanie problemów: Wspierajcie dziecko w znalezieniu rozwiązań na napotkane trudności. Nie chodzi o podawanie gotowych odpowiedzi, ale o wspólne szukanie rozwiązań.

Modelowanie pozytywnych zachowań: Jako rodzice, jesteście dla dzieci wzorem do naśladowania. Pokazujcie, jak radzić sobie z wyzwaniami i jak podchodzić do nauki z pozytywnym nastawieniem.

Zarządzanie emocjami

Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam w tym zadaniu:

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z negatywnymi emocjami:

Rozpoznawanie i nazywanie emocji: Pomóż dziecku nazwać to, co czuje. Rozpoznawanie emocji, takich jak frustracja czy złość, jest pierwszym krokiem do zarządzania nimi.

Materiały, które mogą Wam w tym pomóc znajdziecie tutaj.

Techniki radzenia sobie ze stresem: Naucz dziecko prostych technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie czy wizualizacje, które mogą pomóc w uspokojeniu emocji.

Przerwy w nauce: Kiedy emocje stają się zbyt intensywne, krótka przerwa może pomóc dziecku uspokoić się i zresetować umysł.

Rozmowa i wsparcie: Bycie dostępnym dla dziecka, aby mogło wyrazić swoje uczucia i zmartwienia, jest nieocenione. Aktywne słuchanie i empatia mogą znacznie pomóc.

Jak wykorzystać pozytywne emocje do wzmacniania procesu nauki:

Chwalenie postępów: Chwal dziecko za jego wysiłki i postępy, co może zwiększyć motywację i pozytywne nastawienie do nauki.

Stwarzanie możliwości odniesienia sukcesu: Zapewnij zadania i cele, które są dostosowane do umiejętności dziecka, aby mogło doświadczać sukcesów, co wzmacnia pozytywne emocje.

Zachęcanie do rozwijania zainteresowań: Wspieraj zainteresowania i pasje dziecka, co naturalnie wywołuje pozytywne emocje i zwiększa zaangażowanie w procesie nauki.

Aktywności i ćwiczenia rozwijające umiejętność radzenia sobie z emocjami:

Dziennik emocji: Zachęcajcie dzieci do prowadzenia dziennika emocji, gdzie mogą zapisywać, co czuły w różnych sytuacjach, zwłaszcza podczas nauki. To pomoże im zrozumieć, jakie emocje towarzyszą im w procesie edukacyjnym.

Gry i zabawy edukacyjne: Używajcie gier i zabaw, które uczą rozpoznawania i wyrażania emocji. Można na przykład stworzyć „grę w emocje”, gdzie dzieci naśladują różne uczucia, a reszta rodziny zgaduje, o jakiej emocji mowa.

Wspólne ćwiczenia: Praktykujcie wspólnie z dziećmi ćwiczenia, które pomagają w radzeniu sobie z emocjami, np. tworzenie „oazy spokoju” z przedmiotami, które pomagają się uspokoić (miękka zabawka, kolorowanka, ulubiona muzyka).

Pamiętajcie, że każde dziecko jest inne i różne strategie mogą działać w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby być cierpliwym i dawać dzieciom czas na naukę i adaptację do tych technik. Wasze wsparcie i pozytywne nastawienie mogą zdziałać cuda w ich zdolności do radzenia sobie z emocjami podczas nauki.

Znaczenie emocji w procesie uczenia sie Porady

Podsumowanie

Drodzy Rodzice, dotarliśmy do końca naszej podróży po emocjonalnym świecie nauki. Podsumujmy krótko najważniejsze punkty, które były omówione w tym wpisie:

Emocje a nauka: Emocje odgrywają kluczową rolę w procesie uczenia się. Pozytywne emocje mogą zwiększać motywację i koncentrację, podczas gdy negatywne emocje mogą utrudniać przyswajanie wiedzy.

Zarządzanie emocjami: Uczenie dzieci, jak rozpoznawać i radzić sobie z emocjami, jest ważnym elementem wsparcia ich procesu edukacyjnego. Techniki relaksacyjne, rozmowy o uczuciach i ćwiczenia umiejętności emocjonalnych mogą być tutaj bardzo pomocne.

Środowisko sprzyjające nauce: Tworzenie w domu atmosfery, która jest pozytywna, spokojna i wspierająca, pomaga dzieciom lepiej się uczyć i rozwijać.

Zestaw pomocnych plakatów w identyfikacji i nazywaniu emocji znajdziesz tutaj

jak sie czujesz plakat 1

Zachęcam Was do włączenia tych strategii w codzienną rutynę edukacyjną Waszych dzieci. Pamiętajcie, że każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia. Wasze zaangażowanie, zrozumienie i wsparcie mają ogromne znaczenie w rozwoju emocjonalnym i edukacyjnym Waszych dzieci.

Mamy nadzieję, że ten wpis był dla Was wartościowy i że informacje, które tu znaleźliście, będą pomocne w codziennym wspieraniu Waszych dzieci w ich edukacyjnej podróży. Pamiętajcie, że każdy mały krok w kierunku zrozumienia i wsparcia emocji Waszych dzieci ma wielkie znaczenie. Dziękuję za to, że jesteście!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend