Neuron – budowa i funkcje

neuron - budowa i funkcje

Neurony, znane również jako komórki nerwowe, stanowią podstawowe jednostki mózgu i układu nerwowego, są odpowiedzialne za odbieranie bodźców sensorycznych ze świata zewnętrznego, wysyłanie poleceń motorycznych do naszych mięśni oraz przekształcanie i przekazywanie sygnałów elektrycznych na każdym kroku tego procesu. W badaniu z 2009 roku oszacowano, że ludzki mózg zawiera około 86 miliardów neuronów1. Te niezwykle specjalizowane komórki, nie tylko umożliwiają nam wykonywanie podstawowych czynności życiowych, takich jak chodzenie, mówienie i przetwarzanie informacji, ale także kształtują nasze wyższe funkcje poznawcze, emocje, osobowość oraz świadomość – cechy, które definiują naszą tożsamość i człowieczeństwo.

W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie są neurony, jak są zbudowane i jakie pełnią funkcje w naszym ciele. Omówimy unikalną strukturę neuronów, w tym ich zdolność do wysyłania i odbierania sygnałów za pomocą specjalizowanych wypustek zwanych aksonami i dendrytami, oraz ich kluczową rolę w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Zapraszam do głębokiego zanurzenia się w fascynujący świat neuronów, które są kluczem do zrozumienia, co sprawia, że jesteśmy kim jesteśmy.

Budowa neuronu

Neuron składa się z trzech podstawowych części: ciała komórkowego, dendrytów i aksonu. Neurony różnią się nieco rozmiarem, kształtem i charakterystykami, w zależności od funkcji i roli, jaką pełnią. Wszystkie te elementy neuronu ściśle współpracują ze sobą, umożliwiając odbieranie, przetwarzanie i przekazywanie sygnałów w układzie nerwowym. Dzięki tej precyzyjnej strukturze i funkcjonalności, neurony mogą koordynować złożone procesy życiowe w naszych organizmach.

budowa neuronu


Ciało komórki (soma)

Ciało komórki, znane również jako soma lub perykarion, stanowi centralną i największą część neuronu. Zawiera jądro komórkowe oraz większość organelli komórkowych, takich jak siateczka endoplazmatyczna, aparat Golgiego, mitochondria i rybosomy. Pełni ono kluczową rolę w metabolizmie komórkowym, syntezie białek i utrzymaniu homeostazy neuronu. W ciele komórkowym zachodzą również procesy związane z przetwarzaniem sygnałów odbieranych przez dendryt i generowaniem impulsów elektrycznych przekazywanych do aksonu.

Dendryty

Dendryty to rozgałęzione, drzewkowate wypustki neuronu, które odbierają sygnały od innych neuronów lub komórek receptorowych. Neurony mogą posiadać wiele dendrytów o różnych kształtach i rozmiarach, zwiększając w ten sposób powierzchnię do odbierania sygnałów. Dendryty są pokryte licznymi wypustkami zwanymi kolcami dendrytycznymi, które stanowią miejsca połączeń synaptycznych z innymi neuronami. Sygnały elektryczne odbierane przez dendryty są przekazywane do ciała komórkowego, gdzie ulegają integracji i przetwarzaniu.

Akson

Akson jest wydłużonym wypustkiem neuronu, który przewodzi impulsy elektryczne od ciała komórkowego do innych komórek. Najdłuższe aksony w ciele ludzkim mają neurony czuciowe w kończynach dolnych. Ich aksony mogą osiągać długość nawet około 1 metra2, umożliwiając transmisję sygnałów na duże odległości. Akson zaczyna się w ciele komórkowym, a jego końcowy odcinek rozgałęzia się na liczne zakończenia synaptyczne. Impuls elektryczny przemieszcza się wzdłuż aksonu w jednym kierunku, od ciała komórkowego do zakończeń synaptycznych.

Osłonka mielinowa

Wiele aksonów w układzie nerwowym jest otoczonych osłonką mielinową, którą tworzą specjalne komórki zwane oligodendrocytami (w obwodowym układzie nerwowym osłonkę tworzy komórka Schwanna). Osłonka mielinowa składa się z koncentrycznych warstw tłuszczowej substancji zwanej mieliną, która izoluje akson i znacznie zwiększa prędkość przewodzenia impulsów elektrycznych. Osłonka mielinowa nie jest jednak ciągła – występują w niej luki zwane węzłami Ranviera.

Węzły Ranviera

Węzły Ranviera to luki w osłonce mielinowej aksonu, umożliwiające mechanizm przewodnictwa skokowo-ciągłego. Impulsy elektryczne „przeskakują” z węzła na węzeł, co znacznie zwiększa prędkość i efektywność transmisji sygnałów w porównaniu z przewodnictwem ciągłym. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla komunikacji między neuronami i procesów życiowych organizmu.

Zakończenia synaptyczne

Zakończenia synaptyczne, zwane również synapasami, są zgrubiałymi strukturami znajdującymi się na końcach aksonu. Są one odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów chemicznych do innych neuronów, mięśni lub gruczołów. Wewnątrz zakończeń synaptycznych znajdują się pęcherzyki synaptyczne wypełnione neuroprzekaźnikami – substancjami chemicznymi, które uwalniają się do szczeliny synaptycznej i oddziałują na następną komórkę, przekazując sygnał. Zakończenia synaptyczne umożliwiają komunikację między neuronami oraz między neuronami a innymi typami komórek, tworząc połączenia synaptyczne.

Funkcje neuronów

Neurony to wyspecjalizowane komórki, tworzą niezwykle złożone obwody i sieci, które umożliwiają szybkie przekazywanie i precyzyjne przetwarzanie informacji w naszych ciałach. Neurony wykorzystują unikalne mechanizmy do komunikowania się ze sobą oraz odbierania i przesyłania sygnałów z różnych części organizmu.

Kluczowe funkcje neuronów obejmują przekazywanie informacji za pomocą impulsów elektrycznych i sygnałów chemicznych, odbieranie i integrację różnorodnych bodźców, a także precyzyjne przesyłanie przetworzonych informacji do odpowiednich części ciała.

Zrozumienie tych podstawowych funkcji neuronów pozwala docenić złożoność i niezawodność, z jaką nasz układ nerwowy koordynuje wszystkie procesy życiowe.

Poznanie tych mechanizmów może również pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób zaburzenia funkcjonowania neuronów mogą prowadzić do różnych zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

Przekazywanie informacji za pomocą impulsów elektrycznych i chemicznych:

Neurony wykorzystują dwa główne mechanizmy do przekazywania informacji: impulsy elektryczne i sygnały chemiczne. Impulsy elektryczne, znane jako potencjały czynnościowe, przemieszczają się wzdłuż aksonu neuronu. Są to gwałtowne zmiany potencjału elektrycznego na błonie komórkowej, które umożliwiają szybkie przesyłanie sygnałów na duże odległości.

Sygnały chemiczne, zwane neuroprzekaźnikami, są wykorzystywane do przekazywania informacji między neuronami w synapsach. Gdy impuls elektryczny dociera do zakończeń aksonalnych, powoduje uwolnienie neuroprzekaźników, które dyfundują przez szczelinę synaptyczną i wiążą się z receptorami na następnym neuronie. To wyzwala odpowiedź elektryczną lub biochemiczną w kolejnym neuronie, umożliwiając przekazywanie sygnału.

zestaw mozg

Rola neuronów w odbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji w organizmie:

Neurony pełnią kluczową rolę w odbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji w organizmie. Za pomocą dendrytów i receptorów czuciowych odbierają one sygnały ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu, takie jak bodźce zmysłowe, sygnały chemiczne czy stany fizjologiczne.

Następnie te sygnały są przetwarzane i integrowane w ciele komórki nerwowej. Neurony mogą sumować sygnały pochodzące z różnych źródeł, modulować je lub filtrować, aby wygenerować odpowiednią odpowiedź elektryczną lub biochemiczną.

Po przetworzeniu informacji, neurony przekazują sygnały do innych neuronów lub efektorów (mięśni lub gruczołów) za pośrednictwem impulsów elektrycznych i neuroprzekaźników. W ten sposób informacje są przesyłane do odpowiednich części organizmu, umożliwiając koordynację różnych procesów fizjologicznych i behawioralnych.

Znaczenie synaps w komunikacji między neuronami:

Synapsy odgrywają kluczową rolę w komunikacji między neuronami. Są to specjalne połączenia, w których akson jednego neuronu styka się z dendrytem lub ciałem innego neuronu. W synapsach dochodzi do przekazywania sygnałów chemicznych (neuroprzekaźników) z neuronu presynaptycznego do postsynaptycznego.

Gdy impuls elektryczny dociera do zakończeń aksonalnych neuronu presynaptycznego, powoduje uwolnienie neuroprzekaźników do szczeliny synaptycznej. Neuroprzekaźniki wiążą się następnie z receptorami na powierzchni neuronu postsynaptycznego, wyzwalając odpowiedź elektryczną lub biochemiczną.

Synapsy umożliwiają integrację i przetwarzanie informacji w obwodach neuronalnych. Mogą one działać w sposób pobudzający lub hamujący, wzmacniając lub osłabiając sygnały przekazywane między neuronami. Ponadto, synapsy wykazują plastyczność, co oznacza, że ich siła połączenia może się zmieniać w procesach takich jak uczenie się i pamięć.

Dzięki synapsom neurony mogą tworzyć złożone obwody i sieci neuronalne, umożliwiając przetwarzanie i integrację informacji na różnych poziomach układu nerwowego.

szczelina synaptyczna

Rodzaje neuronów

Układ nerwowy składa się z neuronów czuciowych, neuronów ruchowych i interneuronów, z których każdy ma unikalną funkcję. Współpracują one również ze sobą, aby wykonywać złożone funkcje w ludzkim ciele.

Różne typy neuronów pełnią specyficzne funkcje w układzie nerwowym.

Neurony czuciowe (sensoryczne, aferentne):

Neurony czuciowe są odpowiedzialne za odbieranie i przekazywanie informacji sensorycznych (zmysłowych) z różnych części ciała do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ich ciała komórkowe znajdują się w zwojach nerwowych, a zakończenia dendrytów zlokalizowane są w narządach zmysłów lub receptorach czuciowych.

Przykłady funkcji neuronów czuciowych:

 • Neurony czuciowe skóry przekazują informacje o dotyku, bólu, temperaturze i innych bodźcach somatosensorycznych.
 • Neurony czuciowe narządu wzroku (siatkówki) przekazują informacje o świetle i obrazie do OUN.
 • Neurony czuciowe narządu słuchu (ucha wewnętrznego) przekazują informacje o dźwiękach i równowadze.
 • Neurony czuciowe receptorów chemicznych (np. w języku) przekazują informacje o smakach.

Neurony ruchowe (motoryczne, eferentne):

Neurony ruchowe są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów z OUN do mięśni lub gruczołów, umożliwiając ruch lub wydzielanie substancji. Ich ciała komórkowe znajdują się w rdzeniu kręgowym lub rdzeniu przedłużonym, a aksony biegną do efektorów (mięśni lub gruczołów).

Przykłady funkcji neuronów ruchowych:

 • Neurony ruchowe somatyczne (alfa-motoneurony) przekazują sygnały do włókien mięśniowych szkieletowych, umożliwiając ruch ciała.
 • Neurony ruchowe autonomiczne (gamma-motoneurony) przekazują sygnały do mięśni gładkich i gruczołów, regulując procesy wegetatywne (np. trawienie, krążenie krwi).
 • Neurony ruchowe przekazują również sygnały do mięśni gładkich układu oddechowego i moczowo-płciowego.

Neurony pośredniczące (interneurony):

Interneurony są neuronami układającymi się w obwody i pośredniczącymi w przekazywaniu sygnałów między neuronami czuciowymi a ruchowymi. Znajdują się one zarówno w OUN, jak i w zwojach nerwowych. Interneurony umożliwiają integrację, modulację i przetwarzanie informacji sensorycznych przed przekazaniem ich do neuronów ruchowych.

Przykłady funkcji interneuronów:

 • Interneurony rdzenia kręgowego pośredniczą w odruchach rdzeniowych (np. odruchu kolanowym).
 • Interneurony kory mózgowej pośredniczą w procesach poznawczych, takich jak uczenie się, pamięć i podejmowanie decyzji.
 • Interneurony móżdżku biorą udział w koordynacji ruchów i utrzymywaniu równowagi.
 • Interneurony jądra wzgórza przekazują i integrują informacje sensoryczne do kory mózgowej.

Warto zauważyć, że niektóre neurony mogą pełnić zarówno funkcje czuciowe, jak i ruchowe lub pośredniczące, w zależności od ich połączeń i roli w obwodach neuronalnych.

rodzaje neuronow

Typy neuronów

Neurony, będące podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi układu nerwowego, wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem budowy i kształtu. To urozmaicenie wiąże się z różnorodnymi rolami jakie pełnią w przetwarzaniu i przekazywaniu informacji w obrębie sieci neuronalnych.

Można wyróżnić kilka głównych typów neuronów, które różnią się liczbą wypustek odchodzących od ciała komórkowego, ich rozgałęzieniem, wielkością i ułożeniem. Wśród nich znajdują się neurony unipolarne, bipolarne, multipolarne, piramidalne oraz charakterystyczne komórki Purkinjego.

Unipolarne

Neurony unipolarne mają tylko jeden wypustek wychodzący z ciała komórkowego, który następnie rozgałęzia się na dwie części – dendrytyczną i aksonalną. Są to rzadkie komórki nerwowe, występujące głównie w zakończeniach nerwów czuciowych.

Piramidalne

Neurony piramidalne charakteryzują się stożkowatym kształtem ciała komórkowego oraz licznymi, rozgałęzionymi dendrytami na jednym końcu i pojedynczym aksonem na drugim. Stanowią one ważny typ neuronów w korze mózgowej, pełniąc kluczowe funkcje w procesach integracji informacji.

Multipolarne

Neurony multipolarne posiadają wiele dendrytów odchodzących na różne strony od ciała komórkowego, co zwiększa obszar odbierania sygnałów. Jednocześnie mają one pojedynczy akson przekazujący impulsy. Ten typ neuronów jest powszechny w układzie nerwowym, np. w rdzeniu kręgowym.

Bipolarne

Neurony bipolarne mają po jednym wypustku dendrytycznym i jednym aksonie wychodzących z przeciwnych stron ciała komórkowego. Takie komórki nerwowe można znaleźć między innymi w układzie wzrokowym i słuchowym.

Komórki Purkinjego

Są to duże neurony z rozbudowanymi, gęsto rozgałęzionymi dendrytami przypominającymi drzewo oraz pojedynczym aksonem. Komórki Purkinjego znajdują się w korze móżdżku i odgrywają kluczową rolę w koordynacji ruchów oraz procesach uczenia się i pamięci proceduralnej.

typy neuronów

Neuroplastyczność

Jedną z najbardziej fascynujących cech neuronów i mózgu jest zjawisko zwane neuroplastycznością. Przez długi czas uważano, że mózg dorosłego człowieka jest w dużej mierze stały i niezmienialny. Jednak ostatnie badania dowiodły, że nic bardziej mylnego – nasz mózg posiada niesamowitą zdolność do przekształcania się i dostosowywania się przez całe życie.

Neuroplastyczność odnosi się do zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronalnych, modyfikowania istniejących ścieżek oraz reorganizacji funkcji mózgu w odpowiedzi na nowe doświadczenia, uszkodzenia lub zmiany środowiskowe. Ten dynamiczny proces umożliwia mózgowi ciągłą adaptację i optymalizację swojego działania.

Zjawisko to odgrywa kluczową rolę w procesach uczenia się i zapamiętywania nowych informacji. Gdy przyswajamy nowe umiejętności lub wiedzę, tworzymy nowe połączenia neuronalne, wzmacniając istniejące ścieżki i tworząc nowe. Im więcej ćwiczymy nową umiejętność, tym bardziej te połączenia się wzmacniają, co ułatwia jej zapamiętanie i wykonywanie.

Neuroplastyczność ma również ogromne znaczenie w przypadku uszkodzeń mózgu lub chorób neurologicznych. Kiedy część mózgu zostaje uszkodzona, inne obszary mogą przejmować niektóre z jej funkcji, kompensując powstałe deficyty. Ten proces reorganizacji funkcji mózgu jest możliwy dzięki zdolności neuronów do tworzenia nowych połączeń i adaptacji do nowych warunków.

Oprócz tego, neuroplastyczność odgrywa rolę w regulacji nastroju, emocji i zachowań. Nasze doświadczenia życiowe, interakcje społeczne, a nawet myśli i emocje wpływają na kształtowanie się naszego mózgu, tworząc nowe połączenia neuronalne lub modyfikując istniejące.

Wykorzystanie zjawiska neuroplastyczności w praktyce może przynieść wiele korzyści. Na przykład, regularne ćwiczenia umysłowe, nauka nowych umiejętności czy angażowanie się w stymulujące aktywności może pomóc utrzymać mózg w dobrej kondycji i spowolnić procesy starzenia się. Ponadto, terapie oparte na neuroplastyczności, takie jak terapia poznawczo-behawioralna lub trening neurofeedback, mogą być skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych, uzależnień czy zaburzeń funkcji poznawczych.

Neuroplastyczność jest prawdziwym cudem natury, pokazującym, jak niezwykły i przystosowawczy jest nasz mózg. Dzięki niej możemy stale rozwijać się, uczyć nowych rzeczy i przezwyciężać wyzwania zdrowotne przez całe życie. Korzystajmy z tej niesamowitej zdolności, angażując się w regularne wyzwania umysłowe i prowadząc stymulujący, aktywny tryb życia, aby utrzymać nasz mózg w doskonałej formie.

Znaczenie neuronów dla zdrowia mózgu

Neurony odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu i całego układu nerwowego. Zdrowie tych mikroskopijnych komórek nerwowych ma bezpośredni wpływ na nasze zdolności poznawcze, nastrój, pamięć i wiele innych aspektów naszego dobrego samopoczucia. Przyjrzyjmy się bliżej, jak różne czynniki wpływają na zdrowie neuronów.

Jak zdrowy styl życia wpływa na neuronowe zdrowie?

Prowadzenie zdrowego trybu życia ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie neuronów. Regularna aktywność fizyczna zwiększa przepływ krwi i dostarcza więcej tlenu oraz składników odżywczych do mózgu, co wspiera zdrowie neuronów. Zbilansowana dieta bogata w owoce, warzywa i zdrowe tłuszcze zapewnia niezbędne składniki do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych. Odpowiednia ilość snu i radzenie sobie ze stresem również odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowych neuronów.

Rola uczenia się przez całe życie i stymulacji mózgu w utrzymaniu zdrowych neuronów

Stymulacja umysłowa, taka jak nauka nowych umiejętności, rozwiązywanie problemów czy angażowanie się w aktywności wymagające skupienia i kreatywności, pomaga utrzymać neurony w dobrej kondycji. Takie wyzwania poznawcze stymulują tworzenie nowych połączeń neuronalnych i wzmacniają istniejące, co może opóźnić procesy starzenia się mózgu. Ponadto, ciekawość intelektualna i podejmowanie nowych wyzwań umysłowych może chronić przed zaburzeniami funkcji poznawczych.

Wpływ chorób neurodegeneracyjnych na neuronową funkcję

Niestety, niektóre choroby, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy stwardnienie rozsiane, mogą powodować degenerację i uszkodzenie neuronów. Te schorzenia neurodegeneracyjne prowadzą do stopniowej utraty funkcji poznawczych, ruchowych i sensorycznych. Badania nad tymi chorobami mają na celu lepsze zrozumienie ich przyczyn i opracowanie skutecznych metod leczenia, które mogłyby zatrzymać lub opóźnić degenerację neuronów.

Dbanie o zdrowie neuronów jest kluczowe dla utrzymania sprawnego funkcjonowania mózgu i całego układu nerwowego.

Prowadząc zdrowy styl życia, angażując się w regularne wyzwania umysłowe i unikając czynników ryzyka, możemy wspierać zdrowie naszych neuronów i zmniejszyć ryzyko zaburzeń neurologicznych. Jednocześnie, nieustające badania nad chorobami neurodegeneracyjnymi dają nadzieję na opracowanie lepszych metod leczenia i ochrony tych niezwykle ważnych komórek nerwowych.

Podsumowanie

Neurony są podstawowymi jednostkami funkcjonalnymi układu nerwowego, odpowiedzialnymi za odbieranie, przetwarzanie i przekazywanie sygnałów elektrycznych i chemicznych. Ich unikalna budowa składa się z kilku kluczowych elementów: ciała komórkowego zawierającego jądro i organelle, rozgałęzionych dendrytów odbierających sygnały, wydłużonego aksonu przewodzącego impulsy, osłonki mielinowej przyspieszającej transmisję oraz zakończeń synaptycznych umożliwiających komunikację z innymi komórkami.

Taka struktura pozwala neuronom na odbieranie bodźców z otoczenia, integrowanie informacji, generowanie impulsów elektrycznych i przekazywanie ich na duże odległości. Dzięki złożonym sieciom połączeń synaptycznych, neurony tworzą obwody nerwowe leżące u podstaw wszystkich procesów życiowych – od percepcji zmysłowej, przez myślenie, uczenie się, aż po kontrolę ruchu i regulację funkcji wegetatywnych.

Zrozumienie budowy i funkcji tych niezwykłych komórek jest kluczowe dla poznania mechanizmów działania mózgu i całego układu nerwowego. Jednocześnie dbałość o zdrowie neuronów, poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia i angażowanie się w wyzwania umysłowe, ma ogromne znaczenie dla utrzymania optymalnych zdolności poznawczych i ogólnego dobrego samopoczucia.


Czas na utrwalenie poznanych koncepcji

neuron mapa mysli ebook

Czy zdobyłeś/aś jakieś nowe cenne informacje, czytając ten wpis? Czy chciałbyś/łabyś, przyswoić je na dłużej i móc z nich korzystać na co dzień?

Mini E-book „Neuron – budowa i funkcje” to kompleksowy przewodnik po architekturze i roli kluczowych komórek układu nerwowego.

Zawiera szczegółową analizę budowy neuronów, od ciała komórkowego po aksony i dendryty, wraz z wyjaśnieniem ich unikatowych mechanizmów przekazywania sygnałów.

Omawia funkcje różnych typów neuronów w przekazywaniu informacji oraz znaczenie synaps dla komunikacji między komórkami.

Dołączona mapa myśli wizualizuje informacje zawarte w mini E-booku, ułatwiając zrozumienie fundamentalnej roli neuronów w koordynacji wszystkich procesów życiowych.

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19226510/ ↩︎
 2. „Introduction to the Nervous System” by Pauline M. Wood (1977, s. 7) ↩︎

 • Marc Dingman - "Twój mózg bez tajemnic" (2017)
 • William H. Calvin - "Jak myśli mózg" (2004)
 • Nordengen Kaja - "Mózg rządzi" (2018)
 • Manfred Spitzer - "Jak uczy się mózg" (2002)
 • David Eagleman - "Mózg. Opowieść o nas" (2015)
 • Vivian McCann, Robert Johnson, Philip Zimbardo - "Psychologia. Kluczowe koncepcje Tom 3 Struktura i funkcje świadomości"
 • Susan Greenfield - "Tajemnice mózgu" (2002) - Greenfield oferuje wgląd w złożoność mózgu i jego wpływ na naszą osobowość i zachowanie.
 • Stephen Kosslyn, Wayne G. Miller - "Górny mózg, dolny mózg" (2013)
 • David Casacuberta - "Umysł. Czym jest i jak działa" (data wydania niedostępna)
 • Maria Jagodzińska - "Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania" (2008)
 • Lisa Feldman Barrett - "Jak powstają emocje. Sekretne życie mózgu" (2017)
 • LeDoux, J. (2002). "The Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are".
 • Damasio, A. (1994). "Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain".
 • Panksepp, J. (1998). "Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions". Oxford University Press
 • Squire, L.R., & Kandel, E.R. (1999). "Memory: From Mind to Molecules". Scientific American Library.
 • Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2018). "Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind" (5th ed.). W. Norton & Company
 • Nolte, J. (2009). "The Human Brain: An Introduction to its Functional Anatomy" (6th ed.)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share via

Hej. Podobał Ci się artykuł? Podziel się proszę ze znajomymi :)

Nie dzięki. Może inny razem.
This window will automatically close in 10 seconds
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Send this to a friend